Sanskrit Giita Vishnusahasaranama Calsses

Rishi Vidya happy to announce that free Sanskrit class on every Sunday 5-6 pm from Jan2013 @ Rishi kutiir, 58 South enclave, Shivaram Nagar, Ramanathapuram, Coimbatore -641045. Futher details : 9042 500 500

Rishi Vidya happy to announce that free Bhagavat Giita Meaning  &  Parayanam class on every Sunday 6-7pm from Jan2013 @ Rishi kutiir, 58 South enclave, Shivaram Nagar, Ramanathapuram, Coimbatore -641045. Futher details : 9042 500 500

Rishi Vidya happy to announce that free Vishnusahasara namam class on every Sunday 7-8 pm from Jan2013 @ Rishi kutiir, 58 South enclave, Shivaram Nagar, Ramanathapuram, Coimbatore -641045. Futher details : 9042 500 500